'อนุทิน' เซ็นคำสั่งเพิกถอนทะเบียน 'ยาอม' 4 ตำรับ!

by Nalinee @24 มี.ค. 64 10:43 ( IP : 180...8 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค
photo  , 759x450 pixel , 280,025 bytes.

20 มี.ค. 64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 26/2564 ลงนามโดยอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

โดยคำสั่งดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบปัญหาเชื้อดื้อยาต้านแบคทีเรียกระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก การใช้ยาอมที่มีส่วนประกอบของยาต้านแบคทีเรีย นีโอมัยซิน(Neomycin) แบซิเทรซิน (Bacitracin) หรือไทโรทริซิน(Tyrothricin) สำหรับรักษา ป้องกัน และบรรเทาอาการคออักเสบ(Pharyngitis) และต่อมทอนซิลอักเสบ(Tonsilitis) อย่างไม่สมเหตุผลอาจส่งเสริมให้เกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีคำสั่ง ที่ 1145/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแก้ไขทะเบียนตำรับยาอมที่มีส่วนประกอบของยานีโอมัยซิน(Neomycin) แบซิเทรซิน(Bacitracin) หรือไทโรทริซิน(Tyrothricin) ให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา แต่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตผลิตยา ไม่ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาดังกล่าวให้เป็นไปตามคำสั่งข้างต้น จำนวน 4 ทะเบียนตำรับยา จึงอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ในการประชุมครั้งที่ 399-6/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จึงมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาอมที่มีส่วนประกอบของยานีโอมัยซิน(Neomycin) แบซิเทรซิน(Bacitracin) หรือไทโรทริซิน(Tyrothricin) จำนวน 4 ทะเบียนตำรับยา ดังนี้

อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลปกครองโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564

ที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/96639?fbclid=IwAR0XcrXDZChSDfuI1lPnwYy4l2UmryGebUDVPSjwptVdWls4I_PdGNF9E

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง