" เวทีประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนและแกนนำสุขภาพเด็กจังหวัดใต้ล่าง "

by Nalinee @16 มี.ค. 64 11:15 ( IP : 14...175 ) | Tags : กิจกรรม
  • photo  , 960x540 pixel , 69,891 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 70,876 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 73,128 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 57,625 bytes.

วันที่ 15 มีนาคม 2564

" เวทีประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนและแกนนำสุขภาพเด็กจังหวัดใต้ล่าง "
โครงการ : จัดบริการให้คำปรึกษาแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในการนำชุมชน 7 จังหวัด เขต 12 สงขลา

มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักต่อความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดและ ทำความเข้าใจแผนงานโครงการจัดบริการให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ในแกนนำชุมชน 7 จังหวัดเขต 12 สงขลา

Relate topics