วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

by Nalinee @8 ก.ค. 63 10:41 ( IP : 14...173 ) | Tags : อัลบั้มกิจกรรม
  • photo  , 959x540 pixel , 68,828 bytes.
  • photo  , 959x540 pixel , 73,407 bytes.
  • photo  , 959x540 pixel , 86,257 bytes.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรม เฟรนด์ลี่เทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภค 13 อำเภอ เข้าร่วม จำนวน 22 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและคืนข้อมูลผลการสำรวจสถานการณ์ปัญหาด้านอาหารยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ปัญหาด้านการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานระดับโซนพื้นที่และระดับจังหวัดสงขลา

มีการคืนข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ปัญหาด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยพื้นที่สำรวจข้อมูล 13 อำเภอ จำนวน 646 ชุด โดยแต่ละพื้นที่ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล ทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรหรือผู้บริโภคทั่วไป ที่เจอปัญหาในการอุปโภคบริโภค ซึ่งโดยแต่ละพื้นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูล CPTPP การทำงานขององค์กรผู้บริโภคในระดับพื้นที่ สถานการณ์การทำงานในยุคโควิด-19

มีการร่วมวางแผนการดำเนินงานการจัดเวทีความร่วมมือระดับโซนพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บิโภคระดับพื้นที่ เช่น รพ.สต. สสอ. รพช. ท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งเลือก 4 พื้นที่ คือ สทิงพระ สะเดา คลองหอยโข่ง และรัตภูมิ ที่มีประเด็นพื้นที่ ที่จะขับเคลื่อนระดับนโยบายร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น ประเด็น ด้านอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (น้ำมันทอดซ้ำ การจำหน่ายยาชุมในร้านชำ ) เพื่อหาแนวทางและยกระดับการทำงานร่วมกันต่อไปในระดับพื้นที่ได้

Relate topics