เวที NTBC Public Forum “ความร่วมมือกำกับดูแลโฆษณาแฝงเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค”

by Nalinee @9 ก.พ. 62 13:29 ( IP : 1...236 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 960x540 pixel , 57,809 bytes.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้เข้าร่วมเวที NTBC Public Forum “ความร่วมมือกำกับดูแลโฆษณาแฝงเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

จัดโดยส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ร่วมกับคณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านสื่อสารและโทรคมนาคมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาการโฆษณาแฝงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อทีวีดิจิทัล ให้เกิดแนวทางการคุ้มครองและข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในเรื่องนี้ จึงได้จัดงานเวทีสาธารณะ “ความร่วมมือกำกับดูแลโฆษณาแฝงเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่างๆของกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการและเครือข่ายผู้บริโภค ในประเด็นสำคัญอันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ผู้ประกอบการโฆษณาและความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการคุ้มครองผู้บริดภคระดับนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการกิจการสื่อโทรทัศน์และการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

Relate topics