สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

by Areeya @December,16 2018 00.34 ( IP : 183...219 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค
photo  , 1548x871 pixel , 146,518 bytes.

เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 ณศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพ     สำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 นี้มีรูปแบบและกระบวนการโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอ  สำหรับการประชุมพิจารณาหาฉันทะมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 11 ในปีนี้มีเครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพในประเด็นต่างๆและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันสามารถนำไปขยายผลเพื่อแก้ทุกข์สร้างสุขในชุมชนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและหน่วยงานโดยในการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งนี้ได้กำหนดประเด็นหลักคือ รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ  ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้มีการเสนอร่างมติจำนวน 4 วาระคือ  1.ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
  2.การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  3.ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก  4.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม  ในส่วนของสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้เข้าร่วมในการให้ข้อเสนอร่างมติในประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม       นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "รู้เท่าทันสุขภาพ  ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ"  "รู้เท่าทัน:ข้อมูลข่าวสารร่วมสร้างสังคมสุขาวะ"  "เรียนรู้ อยู่เป็น ได้เช่นไร ในยุคดิจิทัล" และ "รู้เท่าทันสุขภาพ:มุมมองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"  และยังมีการเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (UHC Day) เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งมีพิธีเฉลิมฉลองแบบมีส่วนร่วมรับชมวีดีทัศน์ การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมีการเสวนาหัวข้อ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้างอกงามจากไทย ก้าวไกลสู่โลก     และยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยมีประเด็นดังนี้ 1. การขับเคลื่อนกลุ่มมติว่าด้วย"การป้องกันโรคและควบคุมโรคไม่ติดต่อ"  2. การประเมินผลกระทบการดำเนินงานควบคุมไข้เลือดออก  3.การขับเคลื่อนมติว่าด้วย "การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ"  4.การขับเคลื่อนมติว่าด้วย "การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน" 5.การขับเคลื่อนสิทธิการตายตามธรรมชาติในศาสนาพุทธ  6.การขับเคลื่อนมติว่าด้วย "น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน"  7.กขป.Soft Power Concept to Action  8.ธนาคารเวลา:นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมสูงวัย 9.Engagement of civil Society in implementing 10.การเข้าถึงความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากรสู่สุขภาวะชุมชน 11.ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร 12.สิทธิด้านสุขภาพของเด็กติดผู้ต้องขังสตรี 13.การประชุมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" 14.การบูรณาการระบบบริการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านเพื่อระบบสุขภาพชุมชนที่พึงประสงค์ 15.4PW Talk 16.เสริมพลัง 4PW ระดับพื้นที่  17.Behind-the-Scenes of NHA  18.พื้นที่สาธารณะ:ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน  19.AHI Reunion Seminar  of the mekong sub-Regional  20.ตำบลปลอดภัยประเทศไทยปลอดภัย  21.สาธารณะศึกษา:พื้นที่การเรียนรู้ของภาคประชาชน  22.การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ  23.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)และNCDsความท้าทายในอนาคต  24.เพศภาวะปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพจิตดีถ้วนหน้า  25. สานใจ ฟอรั่ม ครั้งที่ 5 "ยุทธศาสตร์ต้นไม้สู่ชุมชนเข้มแข็ง" และยังมีการจัดนิทรรศการและการเสวนาต่างๆในลานกิจกรรมอีกมากมายโดยมีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง