เวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจ.สงขลา

by khaohom @20 พ.ย. 61 14:38 ( IP : 183...224 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 1548x871 pixel , 116,222 bytes.

**19 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจ.สงขลา เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลและร่วมกันแลกเปลี่ยน สถานการณ์การทำงานประเด็นรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย และประเด็นความปลอดภัยทางถนนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมกันกำหนดรูปแบบกลไกการทำงานร่วมกัน **

ซึ่งมีประเด็น ข้อเสนอในการขับเคลื่อนคือ ประเด็นรถรับส่งนักเรียน มาตรฐานสัญญาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยทางถนนซึ่งเวทีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนด้วยกัน เช่นสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ทางด้านคปภ.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สื่อมวลชนคือวิทยุ มอ.FM 88 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลาและเครือข่ายผู้บริโภคจ.สงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะ แนวทางการทำงานนถโดยสารสาธารณะปลอดภัยและความปลอดภัยทางถนน ซึ่ง ในระยะใกล้นี้ น่าจะมีแผนการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยกัน และ การที่จะให้ทางเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการในศูนย์ ถนนระดับท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาจุดเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนต่างๆในจังหวัดสงขลา

Relate topics