กฎหมาย / นโยบาย

photo  , 197x233 pixel , 14,203 bytes.

รายการหัวเรื่อง

1.เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย:บทความที่ได้ลงเผยแพร่ใน www.pub-law.netเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551

4.พระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551

5.สิทธิ์ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ

6.ฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์โภชนาการ การทบทวนเอกสารและงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี  ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมนูหลัก

วิทยุเสียงผู้บริโภค
วิทยุเสียงผู้บริโภค


สถานีวิทยุ มอ. 88
สถานีวิทยุ มอ. 88

On Air

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone