เคาะแล้ว! บัญชี 1 กสทช ยอดรวม 44 เล็งส่งวุฒิฯ คัดเหลือ11 ราย

by watcher @23 มิ.ย. 54 18:05 ( IP : 118...31 ) | Tags : ข่าวด่วน , กสทช. , บัญชีรายชื่อ ,
photo , 620x303 pixel , 30,851 bytes.

เปิดรายชื่อ บัญชี 1 กสทช. ยอดรวม 44 รายแล้วจาก 2 บัญชี ขั้นตอนต่อไปวุฒิสภาจะคัดเลือกให้เหลือ 11 ราย จำแนกแต่ละสาขา โดยสาขากิจการโทรคมนาคม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ จะคัดเลือกสาขาละ 2 คน ส่วนสาขาอื่น จะคัดเลือกให้ได้สาขาละ 1 คน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้บัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยวิธีคัดเลือกกันเอง หรือ บัญชีที่ 1 จำนวน 22 ราย ประกาศแล้ว ประกอบด้วย

ด้านกิจการกระจายเสียง

1.พ.ท.กฤษฎา เทอดพงษ์ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค วิทยุ-โทรทัศน์
2.นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ด้านกิจการโทรทัศน์
3.นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล สมาคมผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์
4.พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ม.โยนก ด้านโทรคมนาคม
5.นายประจวบ ตันตินนท์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ สมาคมอินเทอร์เน็ต
7.นายอธิคม กฤษบุตร ม.เทคโนโลยีมหานคร
8.นายประวิทย์ เขมะสุนันท์ ม.ธรรมศาสตร์

ด้านนิติศาสตร์

9.นายโชติรัส ชวนิชย์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย
10.พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า ม.โยนก
11.นายเกียรติสกุล ชลคงคา ม.เอเชียอาคเนย์
12.นายสมชัย ทรัพย์ศิริผล ม.กรุงเทพธนบุรี ด้านเศรษฐศาสตร์
13.นายประเสริฐ พิพัฒน์ ม.เชียงใหม่
14.นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.นายจรินทร์ เทศวานิช ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
16.นายอุกฤษฏ์ ตู้จินดา ม.กรุงเทพ ด้านการคุ้มครองฯ อันเป้นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
17.นายจอน อึ้งภากรณ์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
18.นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุลมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
19.นางสาวจิราพร ลิ้มปานานนท์ สมาคมมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน
20. นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาชุมชน ด้านการศึกษา วัฒนธรรม หรือ การพัฒนาสังคม
21.พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุพรรณบุรี และ
22.นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.สงขลา

ขณะที่ บัญชีที่ 2 ประกอบด้วย

 1. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
 2. นางสาวลักษมี ศรีสมเพ็ชร
 3. นายพนาทอง มีอาคม
 4. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
 5. นายชัชวลิต สรวารี
 6. พ.อ.นที ศุกลรัตน์
 7. นายรอม หิรัญพฤกษ์
 8. นายสุพจน์ เธียรวุฒิ
 9. ผศ.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
 10. นายสงขลา วิชัยขัทคะ
 11. นายทวี เส้งแก้ว
 12. นายสุทธิพล ทวีชัยการ
 13. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
 14. นายพิษณุ เหรียญมหาสาร
 15. ผศ. วิชัย โถสุวรรณจินดา
 16. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
 17. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
 18. นางสุวรรณา จิตประภัสสร์
 19. นายนิมิตร์ เทียมอุดม
 20. นายประวิทย์ สี่สถาพรวงศา
 21. นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ และ
 22. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล

สำหรับ การสรรหากรรมการ กสทช. จะมีทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย ผู้ที่มีผลงาน หรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์ ด้านกิจการกระจายเสียง 1 คน กิจการโทรทัศน์ 1 คน กิจการโทรคมนาคม 2 คน ด้านกฎหมาย 2 คน ด้านเศรษฐศาสตร์ 2 คน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1 คน และ กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 1 คน และ ด้านการศึกษา วัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม 1 คน

ทั้งนี้ เลขาธิการวุฒิสภาจะเสนอรายชื่อทั้ง 2 บัญชี รวม 44 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน 30 วัน เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการคัดเลือกต่อไปภายใน 60 วัน เนื่องจาก ตาม พ.ร.บ. กสทช. ระบุให้ต้องตั้ง คณะกรรมการ กสทช. จำนวน 11 คน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ พ.ร.บ.กสทช. มีผลบังคับใช้ หากวุฒิสภาไม่สามารถคัดเลือกได้ตามกำหนด นายกรัฐมนตรีจะให้ครม.เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ กสทช.แทนภายใน 30 วันนับจากประธานวุฒิสภาแจ้ง หรืออย่างช้าที่สุดภายในเดือนก.ย. 2554 จากนั้นผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 11 คน จะประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและรองประธาน 2 คน ก่อนนำความขึ้นเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป

ประกาศบัญชีรายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา

ที่มาข่าว..http://m.cannot.info/

Relate topics