ลุ้นสุดๆ ขึ้นทะเบียนองค์กรเพื่อคัดเลือกกรรมการหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนรวม 902 องค์กร

photo  , 340x148 pixel , 10,316 bytes.

หลังจากการประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรอบแรกเมื่อ 7 มิย.54 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทำการประกาศผลการขึ้นทะเบียนองค์กรเพื่อกรรมการหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้องค์กรใดที่มี นี้เพิ่มอีก 341 องค์กร รวมกับที่ประกาศแล้ว 561 องค์กรเป็นจำนวน 902 องค์กร โดยกำหนดให้มาประชุมคัดเลือกกันเอง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  ทั้งนี้องค์กรใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับหรือไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนนี้ มีสิทธิ์ยื่นหนังสือคัดค้านการรับขึ้นทะเบียนหรืออุทธpรณ์ได้ ภายใน 7 วันนับแต่ประกาศนี้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 27 มิถุนายน 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศการขึ้นทะเบียนองค์กรรอบแรก

ประกาศการขึ้นทะเบียนองค์กรรอบสอง

Relate topics