มีไข้ อุจจาระร่วง สงสัยเป็นอหิวาต์ หรือถ่ายเป็นเลือด โทร 1422 ตลอด 24 ชม สะท้อนภาวะฉุกเฉิน..อาหารไม่ปลอดภัย

ข่าวต้นตอเชื้อ E coli มาจากถั่วงอก หัวเรดบีท แตงกวา กะหล่ำปม สร้างความกังวลให้ผู้รับประทานผักสดจำนวนมาก จนหลายหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาทำงานกันอย่างแข็งขัน กระทั่งอาการท้องเสียของ นร.หอวังซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิย. ที่ผ่านมา ก็ต้องมีการส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ลงพื้นที่ แม้ว่าจากข้อมูลเป็นเรื่องของอาหารเป็นพิษไม่ได้เกดจาก เชื้อ E.Coli เนื่องจากไม่มีอาการถ่ายเป็นเลือด แต่ทำให้เห็นว่าการเตรียมการเฝ้าระวังเป็นเรื่องจำเป็น

พบว่าในระยะหลายปีที่ผ่านมา มีการระบาดของทั้งโรคอุบัติใหม่ SAR ไข้หวัดนก เชื้อโรคกลายพันธ์แพร่จากสัตว์สู่คนได้ง่ายขึ้น สารพิษที่แพร่ในสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมการจนถึงระดับพื้นที่ ในภาวะฉุกเฉินซึ่งเกิดเมื่อไหร่ก็ได้

ซึ่งโดยความหมายภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) หมายถึง เหตุการณ์ที่เป็นโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ ดังนี้
  1) ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง
  2) เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน
  3) มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น
  4) ต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า

งานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน หมายถึง การดำเนินงานด้านสาธารณสุขขณะเกิดอุบัติภัย (Emergency) และสาธารณภัย (Disaster) ประกอบด้วยการป้องกันการระบาดและการแพร่กระจายโรค การป้องกันสิ่งอันตรายจากสภาพแวดล้อม การป้องกันการบาดเจ็บ การส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือในการปรับคืนสภาพของชุมชน และการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึง จากความหมายข้างต้น งานสาธารณสุขจึงมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินทุกครั้ง แต่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอาจเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเกิดพร้อมกับอุบัติภัยหรือสาธารณภัยก็ได้

เราพร้อมในภาวะฉุกเฉิน..แค่ไหน !?!

ดังนั้นคงถึงเวลาแล้วที่ต้องมีระบบกลไกเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องรอการเริ่มต้นจากหน่วยงานรัฐ แต่ท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานที่คาดหวังได้หรือไม่นั้น อาจต้องคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการสร้างกลไกของชุมชนของตัวเองได้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม
-ที่มา กระทรวงสาธารณสุข เรื่องคำแนะนำโรคจากเชื้ออีโคไล
-ข่าวจากกรมควบคุมโรค : ส่งทีมสอบสวนโรค นร.หอวังป่วยท้องเสียกว่า 100 ราย
-กรมควบคุมโรคแนะนำการป้องกันโรคจากเชื้อแบคทีเรียอี-โคไล ชนิดผลิตสารพิษชิก้า Shigatoxin-producing E.coli (STEC)
-ข้อมูล โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน สำนักระบาดวิทยา
-มาตรฐาน SRRT ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

Relate topics