กรณี เรื่องร้องเรียน การคิดค่าบริการผิดพลาดบริการเสริม (SMS 5,000 บาท)

by khaohom @24 พ.ค. 54 16:16 ( IP : 182...185 ) | Tags : ปฏิบัติการผู้บริโภค , ผู้บริโภค

ผู้ร้องเรียน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

**ข้อเท็จจริง 4 มกราคม 2554 ** ผู้ใช้บริการโทรศัพท์รายเดือน ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC
กรณี ได้รับข้อความรบกวนทั้งที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ จึงแจ้งทางศูนย์ดีแทคสาขาเขต ๘ หาดใหญ่ ให้ระงับส่งข้อความตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ๕๓
        ต่อมาผู้ร้องได้ไปจ่ายค่าบริการตามรอบบิลปกติเมื่อเดือนธันวาคม จำนวน ๓๐๐-๔๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งไม่ควรจะมีรายการค้างจ่ายใดๆอีก แต่พนักงานแจ้งว่าจะมีบิลแจ้งค่าบริการเสริมจำนวนหนึ่ง ผู้ร้องจึงรอรับบิลทั้งที่สงสัย ว่าเป็นค่าบริการอะไร ในเมื่อได้แจ้งยกเลิกข้อความรบกวนต่างๆแล้ว เมื่อผู้ร้องได้รับบิลแจ้งว่าเดือนธันวาคม ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๓ ถึง ๑๖ ธ.ค.๕๓ มียอดหนี้การใช้บริการเสริม ๕ รายการ รวมจำนวนเงิน ๕,๐๔๘.๒๖ บาท
        ซึ่งผู้ร้องยืนยันว่าไม่ได้ใช้บริการใดๆทั้งนั้น ผู้ร้องจึงได้นำใบแจ้งหนี้ไปติดต่อที่ศูนย์บริการดีแทคสาขาเขต ๘ หาดใหญ่ ในวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๓ เพื่อร้องเรียนให้ตรวจสอบและปฎิเสธที่จะชำระยอดเงินดังกล่าว พนักงานแจ้งว่าจะยกเลิกให้ (ความจริงผู้ร้องแจ้งยกเลิกก่อนหน้านี้แล้วตามรายละเอียดข้างต้น) ซ้ำยังให้ข้อมูลว่ามีค่าใช้บริการเสริมในช่วงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๓ ถึง ๒๒ ธ.ค. ๕๓ อีกเป็นจำนวนเงิน ๘๙๙ บาท รวมเป็นจำนวนเงินต้องจ่ายทั้งสิ้น ๕,๐๔๘.๒๖ + ๘๙๙ = ๕,๙๔๗.๒๖ บาท
        จึงมีความสงสัยว่าเป้นค่าบริการอะไรและมาร้องเรียนที่ศูนย์เพื่อขอความเป็นธรรม

ขั้นตอนการดำเนินการ 4/01/54 รับเรื่องร้องเรียน สอบข้อเท็จจริงจากผู้ร้องและ รอเอกสารเพิ่มเติม

**6/01/54 **ทำจดหมายออกไปยังบริษัท หนังสือเลขที่ สบส.๙๘ /๒๕๕๔

8/01/54 โทรหาศูนย์รับเรื่องดีแทค 02-2027233 พนักงานรับสายหลังจากรับเรื่องบอกจะติดต่อกลับมา
                    ขอเช็คข้อมูลลูกค้าดูก่อน

…. รอแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับใดๆ ศูนย์ฯโทรติดต่อก็ไม่มีคนรับสาย (หลายครั้ง)

**11/01/54 **ได้รับใบตอบรับไปรษณีย์ อีก 7 วัน รอดูผล และโทรตามในวันที่ 19/01/54

20/01/54 ผู้ร้องโทรมาบอกว่าบริษัทส่งใบลดหนี้มาให้ และนำหลักฐานมาให้ที่ศูนย์ฯ

22/01/54 ผู้ร้องนำใบลดหนี้มาให้ดู ได้ความว่า มียอดที่ปรับปรุงเป็นจำนวนเงิน 979.69 บาท                       แต่ผู้ร้องยังสงสัยและอยากให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดการใช้งานมากกว่า

24/01/54 ศูนย์ฯ ทำจดหมายออกครั้งที่ 2 เลขที่ สบส. ๐๗ / ๒๕๕๔ เพื่อให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับบิลบริการ                       และหากผู้ร้องใช้งานจริงยินดีจ่าย แต่ต้องมีหลักฐาน

1/02/54 ได้รับจดหมายเรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหากรณีถูกคิดค่าบริการจากบริการที่ได้สมัครใช้
                    บริษัท ชี้แจงว่า “บริษัทฯขอเรียนชี้แจงว่าจากการตรวจสอบพบว่าเลขหมายดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียน                     ผู้ใช้บริการชื่อ........ ” ซึ่งตรงนี้ตอนที่ร้องเรียนครั้งแรกทางผู้ร้องก็ได้แนบสำเนาใบรับคำขอมีบัตรใหม่                     ของภรรยาไปให้แล้ว เพราะตนเป็นผู้ร้องแทน “ ซึ่งบริษัทไม่ยอมชี้แจงรายละเอียดเรื่องร้องเรียน
                    ผู้ร้องจึงยังไม่ทราบรายละเอียดตามที่ต้องการทราบ
                    และเป็นหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมายที่ต้องชี้แจงข้อสงสัยให้กับลูกค้าหากมีการร้องขอ

.... ไ่มสามารถติดต่อผู้ร้องได้เพราะเบอร์ถูกระงับใช้บริการ

22/02/54 ผู้ร้องติดต่อกลับมา

**24/02/54 **ส่งเรื่องต่อ สบท.ให้ช่วยดำเนินการ

04/03/54 ผู้ร้องโทรมาบอกว่าทางบริษัทส่งหนังสือใบลดหนี้มาให้ 2 ฉบับ และหนังสือแจ้งยอดค้างชำระค่าบริการ                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทค ครั้งที่ 1 มาให้

07/03/54 **ผู้ร้องนำเอกสารมาให้ ศูนย์ฯ แนะนำให้ผู้ร้องไปจ่ายเงินที่ทางบริษัทแจ้งยอดมาจำนวน 559.61บาท
                      พร้อมถามรายละเอียดยอดค้างชำระที่ต้องจ่าย ทางบริษัทบอกว่า ไม่มียอดค้างชำระแล้ว
                      จะเปิดสัญญาณให้ใช้ได้เมื่อจ่ายยอดตามหนังสือนี้ ส่วนค่าบริการอื่นๆที่เรียกเก็บ (5,947.26 บาท)                       นั้นเป็นค่าบริการของบริษัทอื่น ไม่ต้องจ่ายก็ได้


**เรื่องนี้จึงสิ้นสุดการดำเนินการด้วยระยะเวลาที่ยาวนานเกือบ 2 เดือน .... ผู้บริโภครอคำตอบจากบริษัท ศูนย์ก็รอคำตอบ สุดท้ายยอดเงินครึ่งหมืิ่่นที่โดนทวงถาม บริษัทกลับแจ้งว่าเป็นค่าบริการจากบริษัทอื่น เป็นไปได้ยังไงพี่น้อง!!!

Relate topics