แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนองค์กรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมดเขต 31พค. นี้

เนื่องด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข จะสิ้นสุดและครบวาระในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 นี้ และรักษาการได้ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2554 สำนักกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนการเตรียมการสรรหาและคัดเลือกกรรรมการ ดังเอกสารประกอบนี้

  1. ประกาศและแบบฟอร์ม
  2. กำหนดการคัดเลือก

Relate topics