แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนองค์กรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมดเขต31พค.นี้

photo  , 545x318 pixel , 46,180 bytes.

เนื่องด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข จะสิ้นสุดและครบวาระในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 นี้ และรักษาการได้ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2554 สำนักกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนการเตรียมการสรรหาและคัดเลือกกรรรมการ ดังเอกสารประกอบนี้

Relate topics