อัลบั้มกิจกรรม

อัลบั้มกิจกรรม

102 items(1/11) 2 3 4 5 Next » Last »|

เวทีประชุมคณะทำงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

โดย Nalinee on 13 พ.ย. 63 10:43
123924430_3391968607506332_8546571601890296371_o.jpg

วันนี้ 10/11/63 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมคณะทำงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม ประมาณ 20 คน (ผู้ประสานงานและทีมคณะทำงานในพื้นที่) ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
》》โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหา ผู้บริโภคในพื้นที่และต่อข้อมูล ประเด็นงานหรือสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งระดับพื้นที่แลัระดับประเทศ เช่นสถานการณ์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับนโยบายต่างๆ คือ

เวทีโซน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2563

โดย Nalinee on 8 ก.ย. 63 10:31

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสทิงพระ เมือง กระแสสินธุ์ สิงหนคร และระโนด  ได้จัดเวทีกลไกความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับโซนพื้นที่  ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม สสอ.สทิงพระ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์ปัญหาด่านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในแต่ละพื้นที่ และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยน ดังนี้

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 ทีมกลไกเขต 12 สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ลงประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรส 50(5) จ.สงขลา

โดย Nalinee on 10 ก.ค. 63 11:02

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรส 50(5) จ.สงขลา ภายใต้การดำนินงานของ สมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้รับการประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ประจำปี 2563 โดยทีมกลไกเขต 12 สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สปสช. นำโดย คุณนิธินาถ ศิริเวช ผู้ช่วย ผอ.สปสช. คุณฐิติรัตน์ อำไพ เจ้าหน้าที่อาวุโส pm การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ คุณนิตยา มลยงค์ เจ้าหน้าที่การมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ ซึ่งมีการประเมินตามมาตรฐาน sop ตามมาตรฐาน 5 ด้าน คือ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

โดย Nalinee on 8 ก.ค. 63 10:41

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรม เฟรนด์ลี่เทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภค 13 อำเภอ เข้าร่วม จำนวน 22 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและคืนข้อมูลผลการสำรวจสถานการณ์ปัญหาด้านอาหารยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ปัญหาด้านการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานระดับโซนพื้นที่และระดับจังหวัดสงขลา

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพประชาชน สงขลา (ศูนย์ไทรงาม) และเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมือง ลงพื้นที่ให้ความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

โดย Nalinee on 15 มิ.ย. 63 10:02

เมื่อตอนเย็นวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพประชาชน สงขลา (ศูนย์ไทรงาม) และเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเงืองสงขลา ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพฯแก่ อสม.ชุมชนกุโบร์ ในช่วงโควิด-19 เพื่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและสามารถเผยแพร่ถ่ายทอดข้อมูลต่อไปได้ให้กับคนในชุมชน....

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

โดย Nalinee on 13 มิ.ย. 63 11:24

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีเครือข่ายผู้บริโภค 13 อำเภอ เข้าร่วม จำนวน 33 คน   จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19ทำให้การทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครต้องมีกรลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองประชาชน และเป็นหน้าด่านในการทำงานในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เช่น รพ.สต. ท้องถิ่น สสอ. รพ. เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค และสถานการณ์การทำงานในระดับพื้นที่  และเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานระดับพื้นที่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19         โดยแต่ละพื้นที่ได้มีการแลกเปลี่ยน สรุปการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เช่น  การจัดประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่  การทำงานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ / รับเรื่องร้องเรียน  การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเรื่องสิทธิ เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพ  สิทธิผู้บริโภค การเข้าไปเป็นกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในนามของตัวแทนผู้บริโภคหรือประชาชน ของ อ.สทิงพระ  การส่งตัวแทนเป็นกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลของแต่ละอำเภอ  มีการคืนข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มแกนนำอาสาสมัครและผู้ป่วยเรื้อรัง และมีการเติมเต็มข้อมูลข้อเสนอแนะ เช่น การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย โดยไม่ควรมีการกักตัว  การพัฒนาระบบการใช้สิทธิฉุกเฉินให้ผู้ป่วยสามารถใช้ได้สะดวกเข้าถึงไม่ยุ่งยากซับซ้อน การพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว  เป็นต้น       หลังจากนี้จะมีการนัดประชุมผู้ประสานงานระดับอำเภอเพื่อคืนข้อมูลการสำรวจการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการ ทำงานร่วมกันระดับพื้นที่ต่อไป

จนท.เทศบาลตำบลโคกม่วง แวะมาเยี่ยมสมาคมผู้บริโภคสงขลา

โดย Nalinee on 10 มิ.ย. 63 10:49

น้องสุจิตรา ยอดแก้ว จนท.เทศบาลตำบลโคกม่วง แวะมาเยี่ยมที่สนง.หลังจากว่างเว้นภารกิจในช่วงโควิค เอาเจลแอลกอฮอล์มาฝากที่สมาคมฯ ...ได้ทำงานใกล้ชิดกับสมาคมฯทั้งในประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค และหลักประกันสุขภาพ เป็นจนท.ที่ขยันและทำงานเข้าถึงชุมชนอย่างเข้มข้น ...ชโลม เกตุจินดามอบเฟสชิลให้เป็นอุปกรณ์เสริมการทำงานพื้นที่ ...สัญญาใจจะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในอนาคต

ลงพื้นที่สนับสนุนปฏิบัติการ การทำงานของอาสาสมัครในพื้นที่ อ.สทิงพระ

โดย Nalinee on 20 พ.ค. 63 09:25

วันที่ 19/5/63 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ จ.สงขลา นำโดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคม พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สนับสนุนปฏิบัติการ การทำงานของอาสาสมัครในพื้นที่ อ.สทิงพระ ณ ศูนยเรียนรู้ชุมชน บ่อดาน โดยมีทีมเครือข่ายฯจสก อ.สิงหนคร มาร่วมเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานของเครือข่ายในสการณ์โควิด-19 เพื่อหนุนเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเฟสซิล ชุดเอกสารข้อมูลสำหรับเผยแพร่ ไวนิลเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ พร้อมทั้งร่วมทำแบบรับฟังความคิดเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพกับกลุ่มแกนนำอาสาสมัครชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป..ทั้งยังให้ข้อมูลการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัยที่มีราคาแพงเกิน เจลแอลกกอฮอล์ , สเปรย์แอลกอฮอล์ ,แอลกกอฮอล์ล้างแผล ..เป็นยา ห้ามโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น...

ลงพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง

โดย Nalinee on 18 พ.ค. 63 13:38

วันนี้ 15/5/63 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ จ.สงขลา นำโดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคม พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สนับสนุนปฏิบัติการ การทำงานของอาสาสมัครในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง ณ ห้องประชุม รพ.สต.โคกม่วง เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานของเครือข่ายในสการณ์โควิด-19 เพื่อหนุนเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเฟสซิล ชุดเอกสารข้อมูลสำหรับเผยแพร่ ไวนิลเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ พร้อมทั้งร่วมทำแบบรับฟังความคิดเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพกับกลุ่มแกนนำอาสาสมัครชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป..ทั้งยังให้ข้อมูลการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัยที่มีราคาแพงเกิน เจลแอลกกอฮอล์ , สเปรย์แอลกอฮอล์ ,แอลกกอฮอล์ล้างแผล ..เป็นยา ห้ามโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น...

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ จ.สงขลา ลงพื้นที่สนับสนุนปฏิบัติการ การทำงานของอาสาสมัครในพื้นที่ อ.นาหม่อม (เช้า) อ.จะนะ (บ่าย)

โดย Nalinee on 14 พ.ค. 63 10:00

วันนี้ 13/5/63 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ จ.สงขลา นำโดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคม พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สนับสนุนปฏิบัติการ การทำงานของอาสาสมัครในพื้นที่ อ.นาหม่อม (เช้า) อ.จะนะ (บ่าย) เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานของเครือข่ายในสการณ์โควิด-19 เพื่อหนุนเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเฟสซิล ชุดเอกสารข้อมูลสำหรับเผยแพร่ ไวนิลเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ พร้อมทั้งร่วมทำแบบรับฟังความคิดเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพกับกลุ่มแกนนำอาสาสมัครชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป..ทั้งยังให้ข้อมูลการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัยที่มีราคาแพงเกิน เจลแอลกกอฮอล์ , สเปรย์แอลกอฮอล์ ,แอลกกอฮอล์ล้างแผล ..เป็นยา ห้ามโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น...

102 items(1/11) 2 3 4 5 Next » Last »|