กิจกรรม

กิจกรรม

142 items(1/15) 2 3 4 5 Next » Last »|

สมาคมผู้บริโภคสงขลาประชุมสามัญประจำปี 2555

โดย watcher on March,29 2012 04.16

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2555 คณะกรรมการสมาคมร่วมรับทราบผลการดำเนินงานรายงานการเงินและการปรับระเบียบสมาคมตามที่มอบหมายให้กองเลขาดำเนินการ รวมถึงติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพรบ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

อบรมเยาวชนสงขลา..ภูมิใจถูกเยาะใช้ค่าโทร.สุดโลว์แค่เดือนละ200บาทแถมเครื่องก็สุดเก่ารุ่นหัวไฟฉาย

โดย watcher on June,01 2011 16.26

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 54 สมาคมได้จัดอบรมเยาวชนเท่าทันโทรคม รวม 30 ชีวิตจาก 5สถาบัน ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล และอีกหนึ่งทีมสุดเดิ้นนั้นคือชมรมนายหนังที่มาจากหลายสถาบันรวมตัวกัน ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ในวงการแต่เก๋าเกมส์อย่างยิ่งในการสื่อสารสาธารณะ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา นำเข้าวิทยากรมากความสามารถจากกลุ่มระเบิด เอ้ย ระบัดใบ คุณพี่สุพจน์ องค์วรรณดี และพีป๊อบ(คนเดียวกัน)

แถลงข่าวคัดค้านร่างกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์ผู้บริโภค

โดย Nalinee on January,07 2019 16.36

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาร่วมกับคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน(คอบช.) และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 222 องค์กร ทั่วประเทศ แถลงข่าวคัดค้านร่างกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค เนื่องจากขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 ที่ต้องการให้มีตัวแทนองค์กรตัวแทนผู้บริโภคระดับประเทศที่เป็นอิสระ ที่มีพลังในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค แต่ร่างกฎหมายดังกล่าว กลับมีเนื้อหาให้ภาคธุรกิจมาสวมรอยตั้งองค์กรผู้บริโภคได้ ทำให้ไม่มีความเป็นอิสระ ถูกแรกแซงได้ง่าย เนื่องจากมีกลไกทำให้เกิดหลายสภา ไม่เกิดพลังในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญ ซ้ำการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐยังไม่ชัดเจน

สมาคมผู้บริโภคสงขลาร่วรณรงค์ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่2562

โดย khaohom on December,28 2018 10.43

มื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาและเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ได้เข้าร่วมการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่2562 ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง พรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดงานโดย นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครศรีฯ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนแบบเปิดรับทั่วไป(Open Grant) จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2561

โดย Nalinee on December,14 2018 10.23

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนแบบเปิดรับทั่วไป(Open Grant) จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2561 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนแบบเปิดรับทั่วไป(Open Grant) จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับทุนในโครงการต่างๆ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาสื่อเด็กและเยาวชน ด้านพัฒนาสื่อเพื่อประชาชน ด้านเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ ด้านวิจัยและขับเคลื่อนสังคม เป็นต้น โดยในปี 2561 จะมีการปรับเปลี่ยนในการแบ่งงวดการจ่ายเงิน ด้านเฝ้าระวังสื่อและเท่าทันสื่อ โดยจะมีการแบ่งเป็น 3 งวด คือ งวด 1 แบ่งเป็น 40% งวด 2 แบ่งเป็น 40% งวด 3 แบ่งเป็น 20% ด้านพัฒนาสื่อเด็กและเยาวชน โดยจะมีการแบ่งเป็น 3 งวด คือ งวด 1 แบ่งเป็น 40% งวด 2 แบ่งเป็น 40% งวด 3 แบ่งเป็น 20% ด้านพัฒนาสื่อเพื่อประชาชน โดยจะมีการแบ่งเป็น 3 งวด คือ งวด 1 แบ่งเป็น 40% งวด 2 แบ่งเป็น 40% งวด 3 แบ่งเป็น 20% ด้านวิจัยและขับเคลื่อนสังคมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนยังเป็นระบบ 4 งวดแบบเดิม

ด้านสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้ส่งโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวังและเท่าทันสื่อจังหวัดสงขลา<br />

ในยุคสื่อหลอมรวม โดยโครงการมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา 16 อำเภอและสถาบัน การศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เพื่อสร้างพลัง ในการกำกับดูแลโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ทำให้เกิดการรู้เท่าทัน ตระหนักถึงโทษภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงความสูญเปล่าของเศรษฐกิจที่เกิดจากอิทธิพลของการโฆษณา รวมทั้งความสำคัญของระบบและกลไกการควมคุม และเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

โดย Areeya on November,28 2018 14.21

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ณ ชั้น3 ห้องแคทรียา ศูนย์การค้าสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ เป็นกระบวนการพัฒนานโยบาลสาธารณะเพื่อสุขภาพที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งจังหวัดสงขลามีกลไกการจัดสมัชชาประกอบด้วย ภาคประชาสังคม/เอกชน  ภาควิชาการวิชาชีพ และภาครับ/การเมือง มีประเด็นในการปรึกษาและแลกเปลี่ยนดังนี้ 1.ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ 2.ประเด็นการร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.ประเด็นความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ต่อสุขภาวะเด็ก 4.ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้เข้าร่วมในประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม จากระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ 3กองทุน ได้แก่ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ และประกันสังคม ซึ่งได้ระบุสิทธิประโยชน์ในด้านบริการทันตกรรมไว้เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการรับบริการด้านทันตกรรม  ด้วยการจ่ายเงินและสิทธิในการใช้บริการที่ต่างกันทำให้การบริการตอบสนองการรักษาไม่เท่าเทียมกันซึ่งเป็นสาเหตุของการไม่เข้าถึงบริการของประชาชน ดังนั้นสมัชชาสุขภาพจึงมีความสำคัญเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ผลทดสอบประสิทธิภาพฟิล์มลดความร้อนติดรถยนต์ระดับสูง 7 รุ่น

โดย Areeya on November,27 2018 11.31

ผลทดสอบประสิทธิภาพฟิล์มลดความร้อนติดรถยนต์ระดับสูง 7 รุ่น ฉบับที่ 212 ผลทดสอบประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มลดความร้อนติดรถยนต์ระดับสูง จากบททดสอบแผ่นฟิล์มลดความร้อนติดรถยนต์ จากฉลาดซื้อฉบับที่ 197 เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นการทดสอบสำหรับฟิล์มกันร้อนระดับล่าง ราคาอยู่ในช่วง 3,000-5,000 บาท ทั้งนี้ได้มีผู้บริโภคเรียกร้องให้ทดสอบฟิล์มกันร้อนระดับสูงด้วย ดังนั้นการทดสอบในครั้งนี้ จึงใช้ตัวอย่างฟิล์มกันร้อน ระดับช่วงราคา 18,000 – 30,000 บาท จำนวน 7 ตัวอย่าง จากยี่ห้อที่เป็นที่นิยมในตลาด ได้แก่ Vox, Ultimate, Ceramic Original, Smarttec, 3M และ V-kool โดยแสดงค่าคุณสมบัติจำเพาะดัง ตารางที่ 1ตารางที่ 1 แสดงค่าคุณสมบัติจำเพาะต่างๆ ของฟิล์มกันร้อน ซึ่งจะอธิบายความหมายตามหลักทฤษฎีที่กล่าวว่า แสงแดดมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ อินฟราเรด (Infrared IR) ไม่มีสีแต่อยู่ในรูปของรังสีความร้อน ต่อไปคือแสงช่วงที่สายตามองเห็น (Visible light VL) และช่วงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet UV) อยู่ในรูปของพลังงาน ที่มีความสามารถทำลายเซล...

ที่มา : https://chaladsue.com

ร่วมลงชื่อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ....

โดย khaohom on November,22 2018 09.50

ร่วมลงชื่อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ...

ร่วมลงชื่อเสนอที่


การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค สำคัญอย่างไร มีอำนาจ หน้าที่อะไร จะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยจริงหรือ ร่วมรับฟังได้ที่ รับฟังข้อมูลการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคได้ที่

เวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจ.สงขลา

โดย khaohom on November,20 2018 14.38

**19 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจ.สงขลา เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลและร่วมกันแลกเปลี่ยน สถานการณ์การทำงานประเด็นรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย และประเด็นความปลอดภัยทางถนนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมกันกำหนดรูปแบบกลไกการทำงานร่วมกัน **

ซึ่งมีประเด็น ข้อเสนอในการขับเคลื่อนคือ ประเด็นรถรับส่งนักเรียน มาตรฐานสัญญาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยทางถนนซึ่งเวทีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนด้วยกัน เช่นสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ทางด้านคปภ.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สื่อมวลชนคือวิทยุ มอ.FM 88 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลาและเครือข่ายผู้บริโภคจ.สงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะ แนวทางการทำงานนถโดยสารสาธารณะปลอดภัยและความปลอดภัยทางถนน ซึ่ง ในระยะใกล้นี้ น่าจะมีแผนการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยกัน และ การที่จะให้ทางเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการในศูนย์ ถนนระดับท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาจุดเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนต่างๆในจังหวัดสงขลา

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

โดย Nalinee on November,16 2018 22.13

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้

การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562

            1.1 ภาพรวมงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562

                  1.  งบเหมาจ่ายรายหัว 166,445.22 ล้านบาท (หักเงินเดือนภาครัฐคงเหลือ)

                  2. งบผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,046.31 ล้านบาท

                  3. งบผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 8,281.79 ล้านบาท

                  4. งบควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเรื้อรัง 1,135.02 ล้านบาท

                  5. งบเพิ่มเติม รพ. พื้นที่กันดารเสี่ยงภัยและจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,490.28 ล้านบาท

                  6. งบผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 916.80 ล้านบาท

                  7. งบเพิ่มเติมบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว 268.64 ล้านบาท

            * งบเพิ่มเติมบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัวและ งบเพิ่มเติม รพ. พื้นที่กันดารเสี่ยงภัยและจังหวัดชายแดนภาคใต้งบอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข

            1.2  งบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2562

                  - 3,426.56 บาท/คน

                  - ประเภทบริการ 9 ประเภท ประเภทผู้ป่วยในมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเป็น 7.9% หรือ 95.22 บาท เพราะการแอดมิทมีราคาค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น

&nbsp; &nbsp; 1.3&nbsp; ประเด็นเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

                  - งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป เป็นงบเหมาจ่ายตามจำนวนประชากร มีการปรับอัตราตามช่วงอายุ กลุ่มคนสูงอายุมีแนวโน้มเจ็บป่วยมากที่สุด รองลงมาเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี    และบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ (อยู่ในงบผู้ป่วยนอกทั่วไป) มีการกันงบออกมาจากงบผู้ป่วยนอกทั่วไป

                  - งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป  มีการบริหารแบบปลายปิด มีการเต็มงบเข้าไป มีการการันตีตัวเลขคงที่  โรงพยาบาลในประเทศไทย Base Rate ที่ 8,050 บาท เท่ากันกับทุกเขต

                  - งบบริการ P&P (งบส่งเสริมป้องกัน) เดิมเหมาจ่ายเป็นก้อน ตอนหลังพบว่ามีหัตการบางอย่างที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น นโยบายฝากท้องที่ฟรีทุกสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นการจ่ายตามรายการ (Fee Schedule) 8 รายการ แล้วเอา 8 รายการมาคำนวนเป็นเงินแล้วตัดมาเป็นปริมาณเงิน แล้วตัดออกมาจาก Basic Service

                  - อื่นๆ เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ 4 รายการ หน่วยบริการเบิกวัคซีนพิษสุนัขบ้า แทนการเหมาจ่ายในงบบริการผู้ป่วยนอก นำร่องความร่วมมือการจัดบริการล้างไตทางช่งท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ เน้นการควบคุมภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1  และปรับสัดส่วนการจ่ายชดเชยตามผลงานและคุณภาพผลงานบริการแบบ PCC มากขึ้น

สรุปการประชุมเครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ (ตอนล่าง)

ความคาดหวังต่อกลไกของระบบหลักประกันสุขภาพต่อ สปสช. คือ ควรจะสนับสนุนให้มีวงคุยเฉพาะถิ่นกับภาคประชาชน

หนุนเสริมให้ภาคเครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุนการทำงานภาคประชาชนในทุกด้าน สปสช.
ไม่ได้เป็นเจ้าของระบบแต่ประชาชนเป็นเจ้าของระบบ    และการส่งเสริมต้องมองในระยะยาว ส่งเสริมจุดอ่อน
ของแต่ละเครือข่ายและให้ความสำคัญกับเครือข่ายต่างๆ

สรุปประเด็นข้อเสนอจากเครือข่าย

            - จัดพัฒนาศักยภาพผู้แทนประชาชนที่ส่งไปเป็นกรรมการกองทุนตำบล

            - มีการประชุมหรือมีวงคุยพบปะร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน อปสข. อคม. ม.41 50(5) และผู้บริหารสปสช. เป็นระยะ

            - มีวงก่อนประชุม อปสข. อคม. (pre อปสข./pre อคม.)

            -  เสนอให้มีการประชุม IT ผ่าน facebook

            - ตั้งทีมการประชุมก่อนการประชุมอปสข. อคม. เพื่อตั้งประเด็นการทำงาน

            - ทบทวนภาพฝันร่วมกันระหว่าง สปสช.และภาคประชาชน

            - เวทีภาพฝัน 10 ปี ข้างหน้า

งาน PPA (บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จัดสรรเพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะในระดับพื้นที่)

      โครงการวัคซีน 5 จังหวัด งบประมาณ 600,000 บาท

          - 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

          - สตูล สงขลา

          - หาข้อมูลเด็ก 0 – 5 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

          - จัดกลุ่มคนไม่ฉีดวัคซีน

          - ในการพัฒนาตัวโครงการต้องมีการหาข้อมูลมาจาก 43 แฟ้ม เพื่อหากลุ่มเป้าหมาย

    โครงการ Cardio Vascular Disease (CVD)  งบประมาณ 700,000 บาท

          - เป็นโครงการโรคหัวใจและหลอดเลือด

          - หาแกนนำจังหวัดละ 100 คน

          - คิดค่าบริการตามรายหัว ประมาณหัวละ 1000 บาท

          - มีการใช้โปรแกรม Thai CV risk score เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในการทดสอบ

          - แกนนำต้องมีความเข้าใจเรื่องกระบวนการคัดกรองเพื่อหากลุ่มเสี่ยง

          - แกนนำนำกลุ่มเสี่ยงไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แล้วนำกลุ่มเสี่ยงมาทดสอบอีกครั้งแล้วหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

มพบ. เผยสถานการณ์ผู้บริโภค ปี 61 พบผู้ร้องเรียนปัญหาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพถึง 1,335 ราย

โดย watcher on November,05 2018 22.00

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดเผยสถานการณ์ผู้บริโภค ปี 61 พบการร้องเรียนเรื่องอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพมากเป็นอันดับหนึ่ง 1,335 ราย

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เปิดเผยสถิติเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2561 โดย มพบ. และเครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาค ได้ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 3,245 เรื่อง

          เรื่องที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ เรื่องอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีผู้ร้องเรียน 1,335 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.14 ของจำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ บริการสาธารณะ มีผู้ร้องเรียน 529 ราย  คิดเป็นร้อยละ 16.30 และอันดับที่สาม บริการสุขภาพและสาธารณสุข มีผู้ร้องเรียน 460 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.18

          เมื่อแยกย่อยลงไปในแต่ละหมวดจะพบว่า ปัญหาสามอันดับแรกของหมวดอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (1,335 ราย) คือ เรื่องเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ 258 ราย อาหารไม่บริสุทธิ์ 249 และการขายยาโดยไม่มีเภสัชกรปฏิบัติการ 177 ราย ตามลำดับ

          ส่วนหมวดบริการสาธารณะ (529 ราย) ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการขนส่งทางบก โดยประเภทของรถที่ได้รับการร้องเรียนค่อนข้างมากมี 4 ประเภท คือ รถทัวร์โดยสาร 199 ราย รถรับส่งนักเรียน 109 ราย รถตู้โดยสาร 77 ราย และรถเมล์/รถโดยสารระหว่างจังหวัด 69 รายตามลำดับ โดยกรณีของรถทัวร์และรถตู้โดยสาร เป็นเรื่อง การเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุ ส่วนรถรับส่งนักเรียน จะได้รับร้องเรียนเรื่องการใช้รถผิดประเภท ขณะที่รถเมล์/รถโดยสารระหว่างจังหวัด เป็นปัญหาบรรทุกเกินที่นั่ง           สำหรับ หมวดบริการสุขภาพและสาธารณสุข (460 ราย) นั้น ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการปรึกษา เรื่องการย้าย/ สอบถามสิทธิ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 396 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังไม่รู้สิทธิต่างๆ ของตัวเองเท่าที่ควร และกลุ่มผู้บริโภคที่ประสบปัญหาด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข คือ ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง เพราะนอกจากปัญหาการไม่รู้สิทธิแล้ว สิทธิบัตรทองยังเป็นกลุ่มที่มีการร้องเรียนในด้านต่างๆ เข้ามามากที่สุด เช่น ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร/ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิ ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล และถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้สิทธิกองทุนฉุกเฉิน เป็นต้น ดังนั้นภาครัฐจึงควรเข้าไปให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม

ตั้งแต่2 มิ.ย.! ลงทะเบียนซิมฟรี ณ ที่ว่าการอำเภอ-อบต.-อบจ.ใกล้บ้าน

โดย khaohom on May,29 2015 11.37

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ลงนามในบันทึกความตกลง(MOU)ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และ (MOU) ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน(พรีเพด)  ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการงานทะเบียนกว่า 2,400 แห่งทั่วประเทศ ได้ฟรีตั้งแต่ 2 มิ.ย. นี้

142 items(1/15) 2 3 4 5 Next » Last »|

เมนูหลัก

วิทยุเสียงผู้บริโภค
วิทยุเสียงผู้บริโภค


สถานีวิทยุ มอ. 88
สถานีวิทยุ มอ. 88

On Air

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone