กิจกรรม

คอบช.ร่วมมือหน่วยงานรัฐ ดันก.ม.องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

by khaohom @March,17 2015 14.13 ( IP : 114...30 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 640x390 pixel , 87,939 bytes.

คอบช.แถลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ในการผลักดัน กฎหมายองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

วันนี้ (16 มี.ค.) คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) แถลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... หวังสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกสารปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค ให้เท่าทันยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงานสมัชาผู้บริโภคและรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2558 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.คุ้มมครองผู้บริโภค) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ภญ.ชโลม เกตุจินดา กรรมการ คอบช. เขต 7 ภาคใต้ กล่าวถึงกระบวนการผลักดันกฎหมายองค์การอิสระว่า ขณะนี้กฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งหากผ่านแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเข้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยการทำงานขององค์การอิสระ จะร่วมมือกับ สปช. ในการปฏิรูปโดยการใช้พิมพ์เขียว (blueprint) เพื่อการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็นขององค์กรทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรผู้บริโภคสากลที่ว่าด้วยเรื่อง สิทธิผู้บริโภคในการได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (consumer right to healthy food)


“การจัดงานสมัชชาผู้บริโภคและวันผู้บริโภคสากลครั้งนี้ ผู้บริโภคจะได้มาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสังเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ และแก้ปัญหาผู้บริโภคในเชิงนโยบาย สิ่งที่ผลักดันมาตลอดในประเด็นอาหารปลอดภัยคือ ฉลากไฟจราจร เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยง่ายและถูกต้อง” กรรมการ คอบช. เขต 7 ภาคใต้ กล่าว


ภญ.ชโลม กล่าวถึงข้อเสนอโดยรวมว่า “เรื่องความมั่นคงของระบบอาหารที่ต้องทำร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนส่วนอื่น ยังคงยึดความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมสารเคมีเป็นพิษ (ยาฆ่าแมลง) นโยบายการสร้างพื้นที่สีเขียว (เกษตรอินทรีย์) หรือการลดปัญหาการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์ โดยปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริดภคเป็นผู้ได้รับผลกระทบปลายทางแต่ไม่มีหน่วยงานที่สามารถจัดการปัญหาแบบบูรณาการได้”


ด้าน น.ส.บุญยืน ศิริธรรม กรรมการ คอบช. เขต 6 ภาคตะวันตก กล่าวถึงความสำคัญของกฎหมายองค์การอิสระฯ ว่า กฎหมายฉบบนี้จะทำให้ผู้บริโภคได้ใช้สิทธิได้เต็มที่ในฐานะพลเมือง ซึ่งมีสาระสำคัญคือ สร้างความเข็มแข็งให้องค์กรผู้บริโภคโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1.เปิดเผยชื่อสินค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภค เพราะขณะนี้หน่วยงานรัฐมีข้อจำกัดในการเปิดเผยชื่อสินค้า 2.เป็นปากเสียงให้กับผู้บริโภคในการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะผู้ประกอบการเข้มแข็งและมีความหลากหลายกว่า 3.เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพราะต้องมีคนช่วยให้ผู้บริโภคเท่าทัน เนื่องจากสินค้าแต่ละประเภทต้องมีความรู้เฉพาะด้าน เช่น เรื่องพลังงาน ฯลฯ 4.รับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาผู้บริโภคแบบครบวงจร (one stop service) เป็นการช่วยจัดการปัญหา และยกระดับการจัดการเป็นเชิงระบบนโยบาย 5.ตรวจสอบงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งรัฐและเอกชน และ 6.ดำเนินงานเชิงรุก ผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อทำให้สามารถเปิดเผยข้อมูลสินค้าได้อย่างอิสระ ฯลฯ


“หากมีองค์การอิสระเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาคือ ต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภค ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ทั้งในส่วนของหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ กำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่างๆ ให้สามารถใช้อำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจับปรับลงโทษผู้กระทำผิด และในส่วนขององค์การอิสระทำหน้าที่พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้บริโภค ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อหน่วยงานของรัฐ” กรรมการ คอบช. เขต 6 ภาคตะวันตก กล่าว


ภญ.ชโลม กล่าวเสริมว่า “องค์การอิสระ ต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งในอนาคตจะเป็นงานเชิงรุก ทั้งการสร้างกลไกให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ให้เท่าทันยุคเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดี สร้างระบบชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรมและพัฒนาให้ผู้บริโภคเข้าใจสิทธิผู้บริโภคสากล โดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับข้อมูลความรู้อันจำเป็นต่อการบริโภคอย่างเท่าทัน และเชื่อมั่นว่ารัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา จะผ่านร่างกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์กับประชาชน และเป็นของขวัญให้ผู้บริโภค ตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ”

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 16 มีนาคม 2558

แสดงความคิดเห็น

« 5740
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน