กิจกรรม

ร้อง คสช.เพิ่มงบรายหัว 3,300 บ. ชี้ถูกแช่แข็ง 5 ปี ทำเงินในระบบไม่พอ กระทบการรักษาประชาชน - See more at: http://www.hfocus.org/content/2015/01/9192#st

by khaohom @February,04 2015 10.15 ( IP : 27...85 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 960x642 pixel , 104,221 bytes.

เครือข่ายหลักประกันสุขภาพสงขลา ร้อง คสช.เพิ่มงบรายหัวบัตรทอง 3,300 บ. ชี้ถูกแช่แข็ง 5 ปี ทำงบประมาณในระบบไม่พอ ยันไม่เอาร่วมจ่าย มุ่งเป้าหมายรวมกองทุนสุขภาพลดเหลื่อมล้ำ ส่วนปัญหา รพ.ขาดทุน เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หนุนกองทุนสุขภาพตำบล เพราะเป็นกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่เห็นด้วยยุบกองทุนย่อย แจงจะทำให้ภาระค่ารักษาตกอยู่กับ รพ.ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย เรียกร้อง สนช.ผ่านร่าง กม.คุ้มครองผู้เสียหายฯ หลังถูกดองมา 10 ปี เชื่อช่วยลดปัญหาฟ้องร้องแพทย์-ผู้ป่วย และเยียวยาผู้สียหายอย่างเป็นธรรม


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 58 ที่รร.ไดอิชิ หาดใหญ่ เครือข่ายหลักประกันสุขภาพจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมจากแกนนำเครือข่าย 9 ด้าน

ที่ประชุมได้มีการสรุปว่า จากสถานการณ์กว่า 1 ปีที่ผ่านมาเกิดความร้าวลึกระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ลุกลามไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรแพทย์ในพื้นที่ทั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชมรมวิชาชีพต่างๆ อย่างกว้างขวาง

ที่ประชุมจึงมีข้อเรียกร้องเร่งด่วนไม่ให้เกิดผลกระทบยากที่จะเยียวยาความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคลากรการแพทย์ และผลเสียต่อผู้ป่วยผู้รับบริการลามไปถึงชุมชนในพื้นที่ จึงขอเรียกร้องให้ สป.สธ.หยุดจับประชาชนเป็นตัวประกัน ยืนยันต้องไม่มีการร่วมจ่าย และเรียกร้องงบเหมาจ่ายรายหัวการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปี 2558 ต้องเพิ่มเป็น 3,300 บาท หลังถูกแช่แข็งมาเกือบ 5 ปี พร้อมเสนอกระบวนการมีส่วนร่วม ถ่วงดุลย์ตรวจสอบภาวะขาดทุนของโรงพยาบาลหน่วยบริการ ให้เกิดความโปร่งใส เปิดเผยต่อสาธารณะ

ส่วนประเด็นภาวะขาดทุนของโรงพยาบาล เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนได้มีข้อเสนอให้ สป.สธ. สปสช. สำนักงานประกันสังคม(สปส.) และกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการดูแลการรักษาพยาบาล 3 กองทุนใหญ่ เปิดเผยข้อมูล ค่าใช้จ่าย การจัดสรรงบประมาณ โดยมีการจัดเวทีอย่างสม่ำเสมอ และจัดตั้งกลไกระดับเขตมีองค์ประกอบทุกภาคส่วนที่เป็นกลางติดตามตรวจสอบพัฒนาระบบหลักประกันให้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสู่การรวมกองทุนรักษาพยาบาลให้ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ดังที่ ขณะนี้มีคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติกำลังดำเนินการโดยหลักการ ลดความเหลื่อมล้ำเช่นกัน

พร้อมกับเสนอให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ผ่านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข หลังถูกดองมานานเกือบ 10 ปี ซึ่งจะลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างหมอกับคนไข้ เยียวยาผู้เสียหายเป็นธรรมรวดเร็วเหมือนกับมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวซึ่งถูกแช่แข็งมาตั้งแต่หลังน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 หากคสช.แช่แข็งงบบัตรทองต่อคงอัตรา 2,895 บาทต่อหัวทำให้งบขาดกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเงินเดือนข้าราชการ 8% บวกกับอัตราเงินเฟ้ออีก 3% ส่งผลค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เครือข่ายจึงมีข้อเสนอให้ คสช.จัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,300 บาท ซึ่งก็จะไม่ต้องเกิดการรวมจ่ายและประชาชนกว่า 49 ล้านคนจะเข้าถึงการรักษาไม่เกิดปัญหาครัวเรือนล้มละลายดังอดีตก่อนปี 2545 ที่จะมีระบบหลักประกันสุขภาพ


ทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างความเป็นเจ้าของระบบของทุกภาคส่วน โดยยืนยันว่าการจัดสรรให้เกิดกองทุนสุขภาพท้องถิ่น มีประโยชน์ต่อชุมชนการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ลดความแออัดในโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งถือว่าการจัดสรรให้องค์กรภาคประชาชนได้จัดกิจกรรม และร่วมเป็นกรรมการทุกระดับมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในกลไกกองทุนอื่นไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมเช่นนี้ หากมีการยุบกองทุนย่อย ก็จะทำให้การรักษาพยาบาลตกเป็นภาระหนักอยู่กับบุคลากรการแพทย์เช่นเดิม ที่ผ่านมาระบบกำลังปรับตัว หากเกิดปัญหาก็ควรมีกลไก เวทีรายงานผลการดำเนินงานของ สปสช.ให้สาธารณะได้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ไม่ควรเป็นการสร้างเงื่อนไขขัดแย้งเพื่อยุบรวมกองทุนย่อยที่มีทิศทางดีขึ้นในการพัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ให้กลับสู่การรวมอำนาจการจัดการโดยสาธารณสุขเช่นเดิม ช่วงท้ายการประชุม เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา เน้นย้ำว่ากลุ่มคนรักหลักประกันอันเป็นภารกิจที่ต้องช่วยติดตามพัฒนาพิทักษ์ระบบยังต้องร่วมกันให้เกิดการรับรู้ข้อมูลการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลในกลุ่ม ภาคีเครือข่ายที่ยังไม่ทราบและเข้าใจระบบ และร่วมกันถือป้ายยืนยันว่า “เรา...ภาคประชาชนสนับสนุน สาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลและใส่ใจสุขภาพประชาชน “ “ อย่า...จับประชาชน  ผู้ป่วยเป็นตัวประกัน “ “ประชาชนเสียภาษีต้นทาง...แล้ว ไม่ต้องร่วมจ่ายปลายทาง และของบเหมาจ่ายรายหัวประจำปี 2558 จำนวน 3,300 บาท”

ที่มา : HFocus เจาะลึกระบบสุขภาพ วันที่ 31 มกราคม 255

แสดงความคิดเห็น

« 6142
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน