กิจกรรม

3 องค์กรด้านสิทธิผู้บริโภค! ผนึกกำลังเดินหน้าร่วมกัน จัดงาน Consumer Convergence

by khaohom @September,29 2014 12.31 ( IP : 114...210 ) | Tags : กิจกรรม
photo  , 640x427 pixel , 41,230 bytes.

สปสช. ผนึก สคบ. และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดงานประชุมวิชาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค “Consumer Convergence: ผู้บริโภค มาด้วยใจ ก้าวไกลด้วยกัน” สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงการร่วมมือทำงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (24 กันยายน 2557) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจัดงานประชุมวิชาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค “Consumer Convergence: ผู้บริโภค มาด้วยใจ ก้าวไกลด้วยกัน”  ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2557 ห้องจูปิเตอร์ 11 -13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ภายในงานนอกจากจะมีการประกาศรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นระดับ แล้วยังมีการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งภายในงานนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม

โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากได้ศึกษา พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้ บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ แล้วทำให้เห็นว่าประเทศไทยยังให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้บริโภคน้อยมาก ส่งผลให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมจนกลายเป็นการเอาเปรียบกันแบบหน้าตาเฉย  ขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เองก็ประสบปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ หากจะพูดถึงการต่อสู้ของผู้บริโภคเองนั้นก็ปล่อยเลยตามเลย เนื่องจากคนส่วนใหญ่เบื่อขั้นตอนในการต่อสู้ ทำให้การต่อสู้ของผู้บริโภคในไทยนั้นไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามหากภาคประชาชนมีความเข้มเข็ง รวมตัวกันให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองกับธุรกิจต่างๆได้ดีขึ้น ทั้งนี้รู้สึกเป็นเรื่องที่ดีที่ 3 องค์กรนี้ร่วมกันเดินหน้างานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคร่วมกันในครั้งนี้

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดเสวนาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศนำโดย อลิส ฟาม ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฮานอย องค์กรผู้บริโภค CUTS International (Consumer Unity & Trust Society) ให้ความเห็นว่า ผู้บริโภคหลายประเทศได้เผชิญกับปัญหาคล้ายกันโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคอ่อนแอและด้อยค่าคือระบบการตลาดแบบผูกขาด เช่น การให้บริการไม่ดี ด้อยคุณภาพ สินค้ามีราคาแพง ไม่มีช่องทางการร้องเรียน สินค้าไม่ปลอดภัย และไม่มีทางเลือก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นการผูกขาด  การร่วมกันกำหนดราคา  การโฆษณาชวนเชื่อ การขายสินค้าพ่วง และการตกลงส่วนแบ่งทางการตลาด ทั้งนี้เรามองว่าการแข่งขันทางการค้านั้นเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้นเป็นแรงผลักดันให้ประเทศในภูมิภาคนี้ให้ความสำคัญต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น ซึ่งการเกิดขึ้นของกฎหมายเหล่านี้จะส่งผลดีให้กับผู้บริโภคในอนาคต

"สิ่งที่เราในฐานะผู้บริโภคควรจะทำคือความร่วมมือกันและร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อผลักดันให้เกิดการแข่งขันทางการค้า การหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการบอยคอตสินค้าเป็นต้น"

วิเวก ปัตกี รองประธานองค์กรผู้บริโภค Munbai Grahak Panchayat กล่าวว่า การทำงานของ Munbai Grahak Panchayat  หรือ MGP นั้นเป็นการรวมตัวของประชาชนที่รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อต้องการจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เป็นธรรมภายใต้หลักการไม่เอากำไรและไม่ขาดทุน โดยการทำงานของกลุ่ม MGP นั้นจะจัดหาครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งและคัดเลือกผู้นำกลุ่มเพื่อนำส่งออเดอร์สินค้าจากกลุ่มสมาชิกไปยังMGPหลังจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการจัดซื้อสินค้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงซึ่งมีความสามารถในการต่อรองราคาสินค้าเมื่อกระบวนการสั่งซื้อเสร็จสิ้นสินค้าเหล่านั้นก็จะเดินทางไปยังบ้านของสมาชิก ทั้งนี้การรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองทางอำนาจทางการค้าโดยภาคผู้บริโภคนั้นมีความเข้มแข็งมากพอสมควร

สำหรับการเสวนาอีกช่วงหนึ่งมีการนำเสนองานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากนักวิชาการ 3 ท่านใน 2 เรื่องเกี่ยวกับงานผู้บริโภค ได้แก่ รศ.ดร. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาเรื่องสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นศึกษาตัวผู้บริโภค หน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน NGO  ผู้ผลิตสินค้าและบริการ และสื่อสาธารณะ เรื่องปัญหาของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กฎหมาย ระบบการตลาดที่มีการผูกขาด

นายฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาเรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคข้ามแดน โดยเน้นศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดนของต่างประเทศ และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินมาตรการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เน้นศึกษาเรื่องสรุปผลงานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 7 ด้าน  เพื่อเรียนรู้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ การตรวจสอบการทำหน้าที่การดำเนินการ การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริง การใช้สิทธิร้องเรียนและการดำเนินคดี สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรผู้บริโภค  ส่งเสริมให้มีการจัดให้มีการประชุมสมัชชาองค์กรผู้บริโภค  และสนับสนุนให้ประเทศไทยมี "องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค" อย่างเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาประชาชนทั้ง 7 ด้าน

สำหรับรายผู้ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศปี 2556 ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อันดับที่ 2  โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม และอันดับที่ 3  โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ในส่วนของประเภทโรงพยาบาลชุมชน อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง อันดับที่ 2 โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์ และอันดับที่ 3 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2556 ประเภทโรงพยาบาลชุมชนได้แก่ โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง และโรงพยาบาลเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่มา :  Consumerthai วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014

แสดงความคิดเห็น

« 6142
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน