ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

รับเรื่องร้องเรียน

สื่อ สิ่งพิมพ์

หนังสือและไวนิล

ปฏิบัติการผู้บริโภค

อ่านทั้งหมด »

Facebook

ล่าสุด

อ่านทั้งหมด »

10 ความคิดเห็นล่าสุด

ปฏิรูปสุขภาพคนไทยด้วยตนเอง

@July,31 2014 11.06

    การปฏิรูปวิถีชีวิตของตนเอง โดยตระหนักถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้คนไทยยังคงเจ็บป่วยโดยไม่จำเป็น เป็นประเด็นปฏิรูปสุขภาพที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันทำได้ทันที ด้วยบริโภคอย่างมีสติ ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพิ่มพื้นที่การทำเกษตรแบบอินทรีย์ เพิ่มจำนวนชุมชนในสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านอาหาร

นักวิชาการไม่เห็นด้วยยกเลิกกฎหมายประมูล 4จี

@July,31 2014 10.48

เสวนา "เลื่อน-เลิกประมูล 4จี ใครได้-ใครเสีย:รัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชน?" ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นแก้กฎหมาย กสทช. มาตรา 45 ที่ให้ยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยวิธีการประมูล ด้านเอกชนเผยเลื่อนประมูล 4จี ถือเป็นโอกาสให้ 3จี พัฒนามากขึ้น...

สธ.-สปสช.ต่างเดินหน้าเสนอแนวทางปฏิรูประบบ

@July,31 2014 10.17

  สธ.- สปสช. ยังเห็นต่างจัดสรรงบประมาณปี 2558 ต่างฝ่ายต่างเสนอแนวทางปฏิรูประบบต่อ คสช. วันที่ 31 ก.ค. รองปลัด สธ. ยันไม่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมประชาชน แต่ย้ำชัด คสช. เป็นฝ่ายเรียกประชุมไม่ใช่ สธ.

ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งเป้าลดโฆษณาลวงผู้บริโภคกว่าครึ่งใน 5 ปี

@July,30 2014 10.24

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผลักดันแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ยกเป็นวาระแห่งชาติ กสทช.คุมเข้มผู้ประกอบการทีวีและวิทยุ ส่วน อย.เร่งตรวจสอบทั้งผลิตภัณฑ์และโฆษณาผิดกฎหมาย เพิ่มกฎหมายผู้กระทำผิด พัก-เพิกถอนใบอนุญาตทันที

ติวเข้มโฆษณา 'ยา-อาหาร-เครื่องสำอาง' ผิดกฎหมาย

@July,30 2014 10.16

อย.จัดติว "เจ้าของผลิตภัณฑ์-เจ้าของสื่อ" คุมเข้มการโฆษณายา อาหาร และเครื่องสำอาง หวังให้ความรู้และลดปัญหาการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมาย...

กิจกรรมล่าสุด

มูลนิธิผู้บริโภคไม่เห็นด้วยเลื่อนประมูล4จี

@July,24 2014 11.44

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ไม่เห็นด้วยเลื่อนประมูล 4 จี ชี้ขยายมาตรการคุ้มครอง 1 ปี เปิดช่องให้เอกชน ใช้คลื่นฟรี

สคบ.ชงตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ

@July,01 2014 10.19

สคบ.ชง “อดุลย์” ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ รวมงานทุกกระทรวงมาช่วยดูแลจริงจัง พร้อมตั้งกองทุนเยียวยา หากใครถูกเอาเปรียบกำลังฟ้องร้อง ได้เงินไปช่วยเหลือทันที

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิง หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน วันที่ 1 ก.ค.นี้ ฝ่ายบริหารสคบ.จะเสนอให้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ โดยรวมงานของด้านการคุ้มครองของทุกกระทรวงเข้ามาดูแลผู้บริโภคอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันยังเสนอตั้งกองทุนเยียวยาผู้บริโภคมาช่วยเหลือดูแลค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคในกรณีที่ฟ้องร้องค่าเสียหาย แต่การพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุดด้วย

“กองทุนเยียวยาผู้บริโภคที่จะตั้งขึ้นนี้อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ โดยกองทุนนี้จะเสนอของบก้อนแรกมาใช้ตั้งต้นก่อน 20 ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งหน้าที่ของกองทุนจะช่วยดูแลผู้บริโภคในระหว่างที่รอการพิจารณาคดี เช่น ได้รับความเสียหายจากห้องพัก หรือภัยพิบัติ และผู้บริโภคได้เรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ในระหว่างนี้ก็ได้รับเงินเยียวยาจากกองทุนไปก่อน เพื่อเป็นการดูแลความเป็นอยู่ในเบื้องต้น หรือกรณีต้องหาที่อยู่ใหม่ กองทุนนี้จะช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้”

สำหรับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาตินั้น สคบ.จะเสนอให้หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยหากผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว จะเร่งเสนอให้คสช.พิจารณาเห็นชอบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทันที เบื้องต้นขั้นตอนทั้งหมดอาจจะทำได้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วภายในเดือนก.ค.นี้ จากนั้นเมื่อมีศูนย์เกิดขึ้น เชื่อว่า จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ยังเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบแผนแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเดิมยังค้างอยู่ในขั้นตอนการขอพิจารณาเห็นชอบจากครม. โดยแผนดังกล่าวจะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์แรกเป็นการพัฒนากลไกนโยบาย มาตรการและกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภคยุทธศาสตร์ 2 เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์3การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการสื่อสารสาธารณะ ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

ในแผนแม่บทดังกล่าวจะมีงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้บริโภคอย่างทั่วถึงโดยนอกจากการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ และกองทุนเยียวยาแล้ว ยังมีศูนย์ปฏิบัติการละเมิดสิทธิผู้บริโภคทุกรูปแบบสร้างระบบเตือนภัยให้รู้เท่าทันการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวังธุรกิจที่เอาเปรียบผู้บริโภค

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ วันอังคาร 1 กรกฎาคม 2557

กลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยยื่น คสช.ลดราคา LPG ครัวเรือนให้เท่าขนส่งด่วน

@June,05 2014 11.09

เครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการ 11 คนจัดตั้ง “กลุ่มจับตาการปฏิรูปพลังงานไทย” หรือ จปพ. เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพลังงาน คุ้มครองผู้บริโภค ขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนเสนอ “คสช.” เร่งด่วนลดราคาแอลพีจีครัวเรือนลงทันที 1.25 บาทต่อ กก. มาให้เท่าขนส่งที่ราคา 21.38 บาทต่อ กก.เพื่อป้องกันลักลอบใช้ผิดประเภท เลิกโครงสร้างราคาน้ำมันที่บวกค่าพรีเมียมทั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

องค์กรผู้บริโภคขู่ฟ้องป.ป.ช. หลังเผยราคาต้นทุน Set – Top – Box

@May,20 2014 10.34

ส่อวุ่นไม่จบ หลังองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค จ่อฟ้องป.ป.ช. เรื่องการแจกคูปองแลกกล่องทีวีดิจิตอล หลังกสท.ไม่สนใจเรียกไปชี้แจงข้อมูลราคากล่องพร้อมเสาแค่ 512 บาท พร้อมเปิด 4 ข้อเรียกร้องดำเนินการสนับสนุนทีวีดิจิตอล

ดูอัลบั้มกิจกรรม » | อ่านทั้งหมด »

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สงขลา

บทความ

อ่านทั้งหมด »

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Hots Issue

Tags Clound

ข่าวผู้บริโภค ข่าวไอที บทความ กิจกรรม ข้อมูลผู้บริโภค อัลบั้มกิจกรรม ข่าวด่วน Spot รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุสภาผู้บริโภค กสทช. โฟกัส อย. 3G ผู้บริโภค ปฏิบัติการผู้บริโภค ยา สื่อ/สิ่งพิมพ์ มือถือ หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม องค์การอิสระผู้บริโภค โฆษณา สปสช. รณรงค์ อาหาร ไอที องค์การอิสระ อาหารเสริม ไอซีที เติมเงิน ประกัน โทรคมนาคม วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี เหล้า ไฟฟ้า หลักประกัน สบท. SMS จอดำ รถโดยสารสาธารณะ ขึ้นทะเบียนองค์กร ธนาคาร สงขลา สาธารณสุข กสทช. ผู้บริโภค สคบ สมาคมผู้บริโภคสงขลา เยาวชน เตือน สปสช สื่อ กสทช มะเร็ง พรบ รังนก สภาผู้บริโภค น้ำท่วม สารเคมี อาสาสมัคร คปภ พนัน ฉลากโภชนาการ ชื่อสามัญ ร้องเรียน กฏหมาย เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ กทค. ปรับ คนรักหลักประกันสุขภาพ NGV แพทย์ชนบท ขาดแคลน กพย. อาหารเป็นพิษ สธ. โรมมิ่ง เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ อาหารสุขภาพ พรบ.คอมพิวเตอร์ สคบ. แร่ใยหิน 30บาท E.Coli สิทธิ บัตรทอง อินเตอร์เน็ต โฆษณาเกินจริง ม.61 แฉ โทรศัพท์ มพบ. สุขภาพ กิจกรรม ไอโฟน คุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวัง วิกฤติ พลังงาน พรีเพด ฉลาก GMO ค่าโทร สัญญา ธปท ประเด็นนโยบาย ศาล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพชรเกษม41 องค์กร เนื้องอก เครือข่ายประชาชน บริการสุขภาพ หนี้ เสี่ยงโรคมะเร็ง เขาคูหา คาราบาว GPS รถมือสอง เครื่องสำอาง สครับไทฟัส นโยบาย มพบ เตือนภัยโรมมิ่ง บอลยูโร โทรทัศน์ วิทยุ หนี้บัตรเครดิต วิชาการ ฟรีทีวี ซันคลาร่า ยื่นหนังสือ ประท้วง เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 30 บาท ภาคใต้ กองทุนท้องถิ่น เครือข่ายหลักประกันฯสงขลา รถโดยสาร บริการสาธารณะ เดินป่า มาลาเรีย มินิบัส อุบัติเหตุ เอฟทีเอ ไม่ร่วมจ่าย 30บ. มืิอถือ อาหารเสริมปลอม ดอกเบี้ยสูง วัยรุ่น อินเทอร์เน็ต ขายตรง สารปนเปื้อนในอาหาร ระวัง แอบอ้าง ปั่น บก.ปคบ. เรือเอสเพอรันซา ทิศทาง สมุนไพร สังคมออนไลน์ ศัตรูพืช คคส. ทวงหนี้ สินค้าและบริการทั่วไป netapp เกม นอรเวย์ ก่อการร้าย สังหารหมู่ สทิงพระ เกษตรกร สสจ. ทีวีดิิทัล ยูเอ็น เกมส์ออนไลน์ ประกันสังคม กฏหมายผู้บริโภค ถอดบทเรียน สปส. สปสช. ค่าไฟฟ้า เดินทาง ไม่เก็บ 30 บาท ปัตตานี ปลอดภัย ไทยคม สส. มือถือในมือเด็ก ตลาดนัด เทคโนโลยี บ้านร้าว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภัยพิบัติ คปภ. บำนาญ สถิติ แถลงการณ์ น้ำมัน
ดูทั้งหมด speedtest.or.th